Foreldres høye posisjon

«Din Herre har påbudt: Tilbe ingen annen enn Ham, og vis godhet mot foreldre.» Dette sier Gud i den hellige Koranen (kapittel 17, vers 24). Godhet mot foreldrene Gud oppfordrer muslimer flere ganger i Koranen om å vise respekt og godhet mot sine foreldre. Dette er påbudt, i følge formuleringene som brukes i Koranen – altså i likhet med utførelse

Én ummah

Bismillahir Rahmanir Rahim Enige om å være uenige Det er i dag flere retninger innenfor Islam, og innenfor disse retningene er det igjen forskjellige lovskoler. Innenfor disse lovskolene er det så forskjellige lærde som strides om forskjellige emner. I denne tiden hvor man ikke har Profeten (fvmh) med oss vil det naturligvis være forskjellige meninger og tolkninger av hva de

Moral og Islam

I denne artikkelen skal vi se på hvilken plass moral spiller i religionen Islam. Vi vil samtidig gjøre rede for eksempler fra Profetens liv, hvor blant annet moral spilte en sentral rolle. For å understreke moralens plass i Islam vil tradisjonslitteratur (hadith) og vers fra den hellige Koranen bli innhentet. Akhlaq er et arabisk ord som betyr ”moral” og brukes

Introduksjon til Islam

I Guds navn, den mest barmhjertige og den mest nåderike. Vi lever i en tid der forskjellige folk fra forskjellige kontinenter og forskjellige religioner bor side ved side. På grunn av våre forskjellige bakgrunner er det et stort behov for forståelse, respekt og toleranse for hverandre. Spesielt viktig er det å engasjere seg i inter-religiøs dialog. Islam er en av

Avtaler

Viktigheten av å holde avtaler Avtaler er sentrale i alle menneskers liv; både for de store og for de små, for religiøse, så vel som for de ikke-religiøse. I Islam er det et stort fokus rettet mot avtaler. Koranen og ulike beretninger belyser viktigheten ved nettopp det å holde avtaler. Men hvorfor er det viktig å holde avtaler? For det

ILM forsetter arbeidet mot ekstremisme og radikalisering

Organisasjonen ILM vil i år 2017 forsette arbeidet med å drive forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Målene for ILMs ulike prosjekteter er bevisstgjøring, informasjonsspredning og holdningsendring ovenfor ekstreme tanker og voldsutførelse. Vi vil ta utgangspunkt i «handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme» som ble utarbeidet av regjeringen i 2014 som bakgrunn for vårt arbeid. Hovedfokus vil være på barn og

Islam og terrorisme

Opp gjennom de siste årene er terrorisme og islam blitt mye forbundet sammen, spesielt i media. Det dreier seg ofte om muslimer som dreper andre ikke-muslimer i Guds navn. Spørsmål som artikkelen vil svare på er hvorfor det er slik at mange ikke-muslimer kan trekke likhetstrekk mellom terrorisme og Islam? Videre vil denne artikkelen gjøre rede for forholdet mellom terrorisme